Proces PR

PR proces môžeme definovať, ako postupnosť krokov, ktoré je potrebné dodržiavať. Vychádzame z nich pri vykonávaní jednotlivých PR aktivít. Prieskum – získanie všetkých relevantných informácií …

Public relations (PR)

PR (public relations) alebo práca s verejnosťou (styk s verejnosťou, vzťahy s verejnosťou, vzťahy k verejnosti) je nepriame propagačné pôsobenie charakterizované tým, že pasívnemu subjektu …

Čo je to produkt

Produkt = je čokoľvek, čo môže byť ponúknuté na trhu k uspokojeniu potrieb, alebo prianí. Produkty ponúkané na trhu zahrňujú materiálne veci (automobily, knihy,..), služby …

Rozhodovanie o médiu

Rozhodovanie o médiu znamená vybrať si propagačné médium, ktoré bude prenášať propagačnú správu. ROZHODOVANIE O DOSAHU, FREKVENCII A ÚČINNOSTI Výber média je problémom nájdenia toho …

Reklama a médiá

Reklama je každá platená forma nepersonálnej (neosobnej) prezentácie a podpory myšlienok, výrobkov alebo služieb, ktorú vykonáva identifikovateľný zadávateľ. Má mnoho firiem a spôsoby použitia. Jej …

Metódy tvorby cien

Cenová prirážka – najzákladnejšia metóda, pripočíta sa prirážka k nákladom na jednotku výroby. Prirážka sa podstatne mení v závislosti od druhu predávaného tovaru. Všeobecne sú …

Ciele cenovej politiky

Názov cieľa Charakteristika cieľa Výška ceny Prežitie – zabezpečiť chod firmy – neprerušiť kontinuity – zabezpečiť predaj prebytkových produktov – vyrovnať sa s intenzívnou konkurenciou …

Riadenie ponuky produktov

Prijatie koncepcie produktu = základné zámery poskytovateľa Príprava základnej ponuky produktov = hlavné, doplnkové a podporné produkty/služby Príprava rozšírenej ponuky produktov = postup pri ponuke …

5 úrovní produktu

Jadro Zakladný produkt Očakavaný j. základný produkt a súhrn základných podmienok, ktoré zákazník očakáva Rozširený ako nástroj diferenciácie ponuky, odlišujúci sa tzv. pridanou hodnotou k …