Fázy životného cyklu produktu

Uvedenie na trh

Uvedenie na trh – stratégia rýchleho zbierania – uvedenie produktu na trh s vysokou cenou a vysokými nákladmi na marketingovú komunikáciu stratégia pomalého zbierania – uvedenie produktu na trh s vysokou cenou a malou intenzitou marketingovej komunikácie stratégia rýchleho prenikania – uvedenie produktu na trh s nízkou cenou a vysokými nákladmi na marketingovú komunikáciu stratégia pomalého prenikania – uvedenie produktu na trh s nízkou cenou a nízkymi nákladmi na marketingovú komunikáciu

Rast

  1. modifikácia produktu – zvýšenie kvality, zdokonalenie vlastností, štýlu rozšírenie sortimentu – ďalšie varianty produktu
  2. rozšírenie trhu – firma vstupuje na nové segmenty trhu
  3. rozšírenie predaja – firma používa nové distribučné cesty
  4. zmena marketingovej komunikácie – prechod od informovacej k presvedčovacej reklame
  5. modifikácia ceny – prilákanie ďalších zákazníkov znížením ceny

Zrelosť

Modifikácia produktu – dodatočným zlepšovaním kvality, výkonnosti, spoľahlivosti, bezpečnosti a dostupnosti produktu získať ďalších zákazníkov, resp. zvýšiť intenzitu používania produktu u stálych zákazníkov, modifikácia trhu – udržaním, resp. zvýšením odbytu produktu vstupom do ďalších, nových segmentov trhu (nové geografické oblasti, ďalšie vekové kategórie, zákazníci konkurenčného poskytovateľa produktov atď.), modifikácia marketingového mixu – úpravou niektorých alebo všetkých nástrojov marketingového mixu s cieľom zosúladiť požiadavky trhu a ekonomické ciele organizácie

Útlm

  • identifikácia slabých služieb – ponechanie služieb bez zmeny a vyčerpanie posledného zisku
  • identifikácia stratových služieb – vyradenie služby z portfólia služieb

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥