Komunikácia a informácie

Komunikáciu vo všeobecnosti možno definovať ako obojstranný proces výmeny informácii. Cieľom komunikácie je dorozumieť sa. Mnohí ľudia sa snažili definovať proces komunikácie a teda aj …

Riziko v oblasti informatiky

Riziká v oblasti informatiky – význam a vážnosť týchto rizík rastie v súvislosti s využívaním počítačových sietí. S dôležitosťou informačných systémov do popredia vystupuje niekoľko …

Novodobý a moderný marketing

Nová filozofia marketingu vychádza z individuálnych potrieb zákazníkov. Zákazníci očakávajú vyššiu kvalitu výrobkov s individuálnymi úpravami podľa špecifických prianí. Menej vnímajú odlišnosť alternatívnych produktov a …

PR na Slovensku

Úloha public relations (PR) ako strategickej funkcie manažmentu ustavične stúpa. Najvýznamnejším trendom, ktorý ovplyvňuje ich rozvoj vo svete, je globalizácia informačných technológií a internetu. Klienti …

Marketingová informatika

Informačno-komunikačné technológie Informačné technológie sa v 21. storočí stali neoddeliteľnou súčasťou života. Každá oblasť života sa v posledných desaťročiach zmenila práve pod ich vplyvom, preto …

Marketing

Definícia marketingu Marketing je vo všeobecnosti chápaný ako podnikateľská metóda, ktorá umožňuje podniku hľadať odbytový trh pre svoje produkty, vytvárať trh a systematicky sa o …

Ekonomika sietí

Aké charakteristiky ovplyvňujú mieru návratnosti pri kvantitatívnej regulácii rate-of-return? Model rate of return (miera návratnosti) je založený na podiele zisku v tarife, resp. v cene …

Informácie, údaje, dáta

Informácie Slovo informácia pochádza z latinského slova „informo“ čo v preklade znamená prenášanie správ, oznámenie, ale aj znázornenie, opísanie niečoho. „Pôvodne pod informáciou bola chápaná …