PR na Slovensku

Úloha public relations (PR) ako strategickej funkcie manažmentu ustavične stúpa. Najvýznamnejším trendom, ktorý ovplyvňuje ich rozvoj vo svete, je globalizácia informačných technológií a internetu. Klienti sa stávajú náročnejšími, aj ich potreby sa stávajú čoraz náročnejšími.

Aj na Slovensku v oblasti public relations (PR) je v posledných piatich rokoch zaznamenaný obrovský pokrok. Kým pred piatimi rokmi bola táto oblasť pre manažérov slovenských podnikateľských subjektov relatívne neznáma, dnes na Slovensku už nástroje public relations (PR) využíva veľká časť podnikateľských subjektov. Mnoho spoločností už vytvorilo pozíciu PR manažéra, ich úloha, kompetencie a pracovné zaradenie sa však odlišujú. PR manažér je často zaradený do oddelenia marketingu, kam je táto oblasť komunikácie z hľadiska organizačnej štruktúry obvykle zaškatuľkovaná. Často tiež pozíciu PR manažéra zastávajú bývalí novinári.

Keďže na Slovensku s výnimkou niekoľkých spoločností sa PR nástroje začali využívať len v posledných ôsmich rokoch, je prirodzené, že zatiaľ nemáme vybudovaný dobrý systém na prípravu PR špecialistov formou vysokoškolského štúdia. Dobrých profesionálov v tejto oblasti je na našom trhu pracovných síl pomerne málo, väčšinou pracujú pre medzinárodné firmy alebo pre PR agentúry.

Za obdobie uplynulých troch rokov nastal prudký kvalitatívny a kvantitatívny posun v PR na Slovensku. Prostriedky investované do public relations (PR) sa zdvojnásobili, zaznamenal sa nárast trhu – viac klientov pochopilo nevyhnutnosť riadiť vzťahy s verejnosťou, klienti kladú vyššie požiadavky na kvalitu a profesionalitu PR služieb, došlo k rozšíreniu služieb PR agentúr.

Veľkú úlohu pri náraste trhu zohralo etablovanie väčšieho počtu zahraničných firiem na trhu, nová generácia manažérov pôsobiaca vo firmách, nárast konkurenčného prostredia pre firmy aj produkty, recesia, globalizácia trhu a informačného priestoru.

Kvalitatívne zmeny sa zaznamenali aj v public relations (PR) agentúrach – vznik nových agentúr, profesionalizácia agentúr a jej pracovníkov, nárast public relations (PR) expertov, vstup medzinárodných sietí na Slovensko, prístup k medzinárodnému know – how.

K profesionalizácii služieb prispelo rozšírenie portfólia služieb, narástli požiadavky klientov, zvýšilo sa povedomie o úžitkovej hodnote PR aktivít, pomohla i realizácia medzinárodných projektov, vývoj spoločenskej klímy, približovanie sa k profesionálnym medzinárodným štandardom, smerovanie viac k strategickému poradenstvu v komunikácii.

Aj keď nastal posun, ešte stále existujú faktory, ktoré spôsobujú rozdiel od svetovej úrovne. Patria k ním: neštandardnosť prostredia, nízky záujem a angažovanosť ľudí, nedostatočná vyspelosť spoločnosti, vysoká miera korupcie, žalostná etika v PR aj v médiách, korupcia a korumpovateľnosť novinárov, politikov, verejných činiteľov, podnikateľov.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥