Komunikácia a informácie

Komunikáciu vo všeobecnosti možno definovať ako obojstranný proces výmeny informácii. Cieľom komunikácie je dorozumieť sa. Mnohí ľudia sa snažili definovať proces komunikácie a teda aj …

Riziko v oblasti informatiky

Riziká v oblasti informatiky – význam a vážnosť týchto rizík rastie v súvislosti s využívaním počítačových sietí. S dôležitosťou informačných systémov do popredia vystupuje niekoľko …

Marketingová informatika

Informačno-komunikačné technológie Informačné technológie sa v 21. storočí stali neoddeliteľnou súčasťou života. Každá oblasť života sa v posledných desaťročiach zmenila práve pod ich vplyvom, preto …

Informácie, údaje, dáta

Informácie Slovo informácia pochádza z latinského slova „informo“ čo v preklade znamená prenášanie správ, oznámenie, ale aj znázornenie, opísanie niečoho. „Pôvodne pod informáciou bola chápaná …