Marketingová informatika

Informačno-komunikačné technológie

Informačné technológie sa v 21. storočí stali neoddeliteľnou súčasťou života. Každá oblasť života sa v posledných desaťročiach zmenila práve pod ich vplyvom, preto porozumenie novým trendom je kľúčové na rozpoznanie možností na nájdenie konkurenčnej výhody. Práve použitím vhodných informačno-komunikačných technológií (IKT) mnohé spoločnosti svoju vodcovskú pozíciu na trhu získali a pokiaľ hovoríme o top 5 najhodnotnejších značkách sveta v roku 2015, tak 4 z nich sú práve lídri v oblasti IKT – rozpoznali svoju príležitosť a využili ju na maximum.

Rozhodnutie o tom, či podnik bude využívať moderné marketingové nástroje ovplyvní smerovanie podniku na dlhé obdobie. Rozvoj informačnej spoločnosti postupne umožňuje prístup na internet viacerým podnikom, čo môže zlepšiť konkurencieschopnosť podnikov a ich expanziu aj na zahraničné trhy. Výchova počítačovo gramotných odborníkov v ktoromkoľvek odvetví je kľúčovým faktorom pre budúci rozvoj informatizácie v podnikoch. Potom sa môže rozšíriť využitie moderných nástrojov marketingu v podnikaní a zlepší sa konkurencieschopnosť firiem na domácom ale aj zahraničnom trhu.

Informačná revolúcia v marketingovom výskume

V posledných desaťročiach vplyvom zmeny informačných technológií výrazne vzrástla kvantita, kvalita a dostupnosť informácií. Elektronické meranie sledovania televízneho vysielania, snímanie čiarového kódu produktov a mikropočítače vo vzájomnej súčinnosti umožňujú skúmať vzťahy medzi nákupom a sledovaním televíznej reklamy. Z hľadiska marketingového výskumu sa nemenej významným fenoménom stal internet, ktorý reprezentuje prakticky nevyčerpateľný zdroj informácií.

Informácie možno deliť na sekundárne a primárne, z hľadiska dostupnosti na voľne dostupné a poskytované formou platených služieb. Informačná revolúcia vytvorila možnosť na presnejšie posúdenie vplyvu alternatívnych marketingových stratégií na predaj produktov.

Marketingový informačný systém

Pri identifikovaní trhových príležitostí a spracovaní marketingových stratégií marketingoví manažéri potrebujú informácie o zákazníkoch, konkurencii a prostredí a tiež údaje o produktoch, predaji a nákladoch firmy. Pre efektívne využitie týchto podkladov informácie o prostredí a firme sa integrujú do marketingového informačného systému (MIS).

Zdroje marketingového informačného systému

Marketingový informačný systém tvoria tieto zdroje: ľudia, zariadenia a procedúry na zber, triedenie, analýzu, interpretáciu a distribúciu včasných a presných informácií pre marketingové rozhodovanie.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥