Čo je to produkt

Produkt = je čokoľvek, čo môže byť ponúknuté na trhu k uspokojeniu potrieb, alebo prianí.
Produkty ponúkané na trhu zahrňujú materiálne veci (automobily, knihy,..), služby (holičstvo, koncerty), osoby (Barbara Streisandová), miesta (Hawai, Benátky) a myšlienky (plánovanie rodiny).
Päť úrovní produktu

Pri plánovaní mrkt ponuky musíme mať na pamäti, že produkt existuje v piatich hierarchických usporiadaných rovinách.
1. Užitočnosť – kvôli ktorej si spotrebiteľ kupuje produkt.
2. Základný produkt – transformácie užitočnosti na konkrétny použiteľný produkt
3. Idealizovaný očakávaný produkt – súbor vlastností a predností, ktoré bude zákazník od produktu očakávať a ktoré považuje pri kúpe za samozrejmé.
4. Potenciálny produkt – niečo naviac k základnému produktu – čo by prekonalo priania alebo očakávania zákazníka.
5. Potenciálny produkt – zahŕňa všetky rozšírenia a prídavky, ku ktorým dôjde u výrobkov v budúcnosti.

Produktová hierarchia

Každý produkt má vzťah k niektorým ďalším produktom. Produktová hierarchia vychádza z potrieb a smeruje ku konkrétnym produktom:
1. Rodina potrieb – základné potreby, ktoré podmieňujú existenciu rodiny produktov.
2. Rodina produktov – všetky triedy výrobkov a služieb, ktoré uspokojujú s určitou účinnosťou základné potreby
3. Trieda produktov – skupina z rodiny produktov ktorých jednotlivé prvky majú spoločné funkčné charakteristiky.
4. Výrobková rada – skupina v rámci triedy produktov, ktorá majú veľmi podobné funkčné charakteristiky, sú podávané rovnakým skupinám zákazníkov, podobnými marketingovými reťazami a padajú do rovnakej kategórie.
5. Typ výrobku – skupiny výrobkov, ktoré patria do rovnakej výrobkovej rady, predstavujú možné varianty výrobku.
6. Značka – meno spojené s jednou položkou výrobkovej rady, ktoré slúži k identifikácii zdroja výrobkov alebo jeho vlastností.
7. Položka – konkrétny výrobok ktorý sa od ostatných variantov líši rozmermi, cenou, vzhľadom alebo inými charakteristickými rysmi.
Výrobkov systém – skupina príbuzných výrobkov, ktorých funkcie a použitie sú podobné alebo spoločné.
Výrobkový mix – súbor všetkých výrobkov a položiek, ktoré môže určitý predajca poskytnúť zákazníkovi.
Klasifikácia výrobkov:

Obchodníci spravidla klasifikujú výrobky podľa ich charakteristických vlastností:

TRVANLIVOSŤ A HMOTNÁ PODSTATA
Netrvanlivý – má hmotnú podstatu a je obvykle spotrebovaný behom jedného alebo niekoľkých dní (pivo, mydlo)
Trvanlivý – má tiež hmotnú podstatu, za normálnych okolností je používaný dlhodobo a opakovanie. Vyžaduje triezvejší spôsob predaja, väčší rozsah poskytovaných služieb, prísnejší dohľad.
Služby – majú nehmotnú podstatu, sú nedeliteľné, premenlivé. Vzhľadom k tomu spravidla vyžadujú dôslednejšiu kontrolu kvality, spoľahlivosť a dôveryhodnosť dodávateľa, pružnejšiu ponuku.

KLASIFIKÁCIA SPOTREBNÉHO TOVARU
Tovar dennej spotreby – zákazník kupuje spravidla často, bez veľkého rozmýšľania a s minimálnym úsilím.
Tovar dlhodobej spotreby – si zákazník vyberá a kupuje na základe porovnávaní je charakteristík spravidla podľa užitočnosti, kvality, ceny a vzhľadu. Tu rozlišujeme:
– homogénne výrobky – sú približne rovnakej kvality, líšia sa však cenou
– heterogénne výrobky – ostatné charakteristiky tovaru sú pre zákazníka dôležitejšie ako cena
Špeciality – sú druhy tovaru s mimoriadnymi charakteristikami a spravidla sa predávajú pot typickými značkami, kvôli nim je zákazník ochotný pri nákupe vyvinúť i dosť veľké úsilie
Neznámi a mimoriadny tovar – je tovar, o ktorého existencii zákazník vôbec nevie, alebo o ňom vie ale nemá záujem ho kúpiť. Nové výrobky patria medzi neznáme výrobky dovtedy, pokiaľ sa s nimi zákazník nezoznámi prostredníctvom inzercie.

KLASIFIKÁCIA PRIEMYSELNÝCH VÝROBKOV
Materiál a polotovary sú tovarom, ktorý vstupuje priamo do výrobkov podniku. Môžeme ho rozdeliť do tried:
– suroviny
– polotovary
Kapitálové investície sú tovarom dlhodobej spotreby, ktorý umožňuje vývoj, výrobu a predaj finálnych výrobkov. Skladá sa z dvoch skupín:
– Investičné celky sú budovy a pevné zariadenia. Sú hlavnými položkami nákupu
– Príslušenstvo zahrňuje premiestniteľné výrobné prostriedky a náradie, zariadení kancelárií. Nestáva sa súčasťou finálneho výrobku, iba uľahčuje výrobný proces.
Pomocné materiály a služby sú tovarom krátkodobej spotreby, ktorý umožňuje výroby a distribúciu finálneho produktu

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥