Porterov model: 5 hrozieb z konkurenčného prostredia

Porterov model je založený na piatich silách, ktoré najviac ovplyvňujú konkurenčné prostredie v odvetví, a to

  1. riziko vstupu nových konkurentov
  2. stupeň súperenia medzi podnikmi umiestnenými v odvetví
  3. obchodná sila kupujúceho
  4. obchodná sila dodávateľov
  5. hrozba substitúcie produktov odvetvia

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥