Ciele cenovej politiky

Názov cieľa Charakteristika cieľa Výška ceny
Prežitie – zabezpečiť chod firmy

– neprerušiť kontinuity

– zabezpečiť predaj prebytkových produktov

– vyrovnať sa s intenzívnou konkurenciou

– využiť prebytočné kapacity

Takto stanovený cieľ predstavuje dočasné riešenie.

– Aj pod úroveň nákladov

– Zisk je menej dôležitým, dôležité je udržať život firmy

Maximalizácia zisku – získanie aktuálneho finančného efektu pred dlhodobou prosperitou

– krátkodobý cieľ, ktorý neberie do úvahy ostatné nástroje marketingového mixu ani odozvu konkurentov

– riziko zníženého dopytu

– nebezpečenstvo zníženia podielu na trhu

– Takto stanovený cieľ je typický pre fázu zrelosti životného cyklu produktu.

– Cena maximalizuje:

– Bežný zisk

– Príjmy v hotovosti

– Cena zabezpečuje najrýchlejšiu návratnosť investícii

Maximalizácia trhového podielu – Prostredníctvom dlhodobej ziskovosti zabezpečiť dominantné postavenie na trhu (tzv. začiatočná fáza) s cieľom odradiť konkurenciu a maximalizovať zisk

– Predpokladom je:

– Vysoká citlivosť dopytu na zmenu ceny

– Skutočný odraz konkurencie pri vstupe na trh

– Klesajúce náklady na jednotku výroby i distribúciu s rastom objemu produkcie

– Nízka začiatočná cena
Vodcovstvo v kvalite – Výnimočnosť produktu
(tradícia, kvalita, značka) zodpovedá zákazníkovej predstave o kvalite

– Jednotkové náklady na výrobu menšieho počtu produktov neprevyšujú podstatne náklady na hromadnú výrobu

– Vysoká cena môže prilákať nových konkurentov

– Súčasný dopyt zabezpečí i pri vysokej cene dostatočný počet zákazníkov

– Najvyššia cena, ktorá má uhradiť náklady na výskum a vývoj produktu najvyššej kvality
Ďalšie ciele – Zabrániť vstupu konkurencie (alebo jej vstup sťažiť)

– Zvýšiť príťažlivosť podniku

– Stabilizovať trh

– Výhodná cena z hľadiska zákazníka odráža reálnu situáciu na trhu (lojalita vo vzťahu k obchodu)

– Zníženie ceny

– Ceny na úrovni konkurenčných cien

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥