Metódy tvorby cien

  • Cenová prirážka – najzákladnejšia metóda, pripočíta sa prirážka k nákladom na jednotku výroby. Prirážka sa podstatne mení v závislosti od druhu predávaného tovaru. Všeobecne sú prirážky vyššie pri sezónnom tovare (aby pokryli riziko nepredaného tovaru), pri špeciálnych druhoch tovaru, pri tovare s pomalou obrátkou, pri tovare s vysokými nákladmi na manipuláciu a skladovanie a pri tovare s nepružným dopytom. Okrem toho firmy občas zvyšujú prirážku, ak vznikajú skryté alebo vysoké variabilné náklady.
  • Vnímaná hodnota – Namiesto nákladov na jednotku výroby firmy považujú za rozhodujúci faktor pri tvorbe ceny hodnotu produktu vnímaného zákazníkom. V marketingovom mixe preto prevládajú necenové premenné, aby sa v mysli zákazníkov posilnilo vnímanie hodnoty. Cena je potom stanovená podľa vnímanej hodnoty.
  • Hodnotová tvorba cien – v súčasnosti mnoho firiem využíva na tvorbu ceny hodnotu. Touto metódu tvorby ceny sa účtuje nízka cena za vysoko kvalitnú ponuku. Hodnotová tvorba cena tvrdí, že cena by mala pre zákazníka predstavovať ponuku vysokej hodnoty.
  • Tvorba cien pomocou bežných cien – firma sa riadi predovšetkým cenami svojich konkurentov a neberie príliš do úvahy ohľad na svoje vlastné náklady a dopyt. Firma môže účtovať rovnaké, nižšie alebo vyššie ceny ako hlavní konkurenti.
  • Tvorba cien pomocou cenových ponúk – konkurenčne orientovaná cenotvorba sa bežne vyskytuje tam, kde sa vyskytujú obchodné ponuky na vykonanie práce. V tomto prípade firma určuje cenu skôr podľa očakávanej ponuky konkurenčnej firmy ako podľa nákladov a dopytu. Firma sa predovšetkým snaží získať kontrakt. To je podmienené ponukou nižšej ceny, ako je cena konkurencie. Firma však súčasne nesmie ponúknuť nižšiu cenu, ako sú jej náklady, pretože by tým oslabila svoju pozíciu.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥