Základy marketingu služieb a cestovného ruchu 4

Komponenty mixu výrobok/služba

1. správanie sa zamestnancov
2. vybavenie
3. exteriér budovy
4. nábytok a invenát
5. vývesný štít
6. kontakty so zákazníkom a ostatnou verejnosťou

Rozhodnutia na úrovni celej organizácie mixu výrobok/služba

1. šírka a hĺbka mixu
2. zlepšovanie a modernizácia mixu
3. štrukturovanie podľa obchodných značiek

Stanovenie cien packagu

1. identifikácia a kvantifikácia fixných nákladov
2. identifikácia a kvantifikácia variabilných nákladov
3. kalkulácia cenových nákladov na osobu
4. prirážka
5. kalkulácie pre jednotlivca

5 najdôležitejších sprostredkovateľov služieb CR

1. maloobchoné CK
2. touroperátori
3. združenie manažérov CR a kancelárií
4. organizátori zájazdov za odmenu
5. organizátori kongresov a konferencií

Prístupy k umiestňovaniu

1. špecifikácia charakteristických rysov ponúkaných služieb
2. ponúkanie výhod
3. zvláštne možnosti využívania
4. kategória užívateľa
5. proti inému tovaru
6. triedne členenie

Stanovenie mixu propagácie pre sprostredkovateľa služieb CR

1. obchodná reklama
2. adresáre a počítačové databázy
3. propagácia podnikania
4. osobný a telefonický predaj
5. inzercia a propagačné materiály
6. PR
7. kooperatívny marketing

9 komponentov komunikačného procesu

1. zdroj
2. zakódovanie
3. správa
4. médium
5. dekódovanie
6. šum
7. príjemca
8. odpoveď
9. spätná väzba

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥