Vonkajšie aspekty marketingu

Vonkajšie aspekty podniku alebo makroprostredie:

  • demografické aspekty (charakteristiky populácie) – počet obyvateľov, veková štruktúra, priestorové rozmiestnenie, vzdelanie, trendy pôrodnosti a úmrtnosti, migračné tendencie, zmeny v modeloch rodiny, štýl života, …
  • ekonomické aspekty (kúpna sila v ekonomike) vývoj nominálnych a reálnych miezd, vývoj životných nákladov, index spotrebiteľských cien, výška úspor na jedného obyvateľa, miera nezamestnanosti, miera inflácie, hospodársky cyklus, atď. …
  • politicko – právne aspekty: rešpektovanie zákonov a ostatných právnych predpisov, regulácia spôsobu komunikácie s dodávateľmi i so zákazníkmi, vymedzenie záväzkov firmy voči zákazníkovi, štátu a spoločnosti, zamestnancom, životnému prostrediu atď.;
  • prírodné a technologické aspekty: prírodné podmienky, klimatické a geografické pomery, vládne subvencie do základného výskumu, rýchlosť technologických zmien, úroveň vedecko-technologického rozvoja, transfer technológií, vplyv schvaľovacích postupov, certifikácií a pod.;
  • ostatné vonkajšie aspekty podmienené kontaktom firmy s dodávateľmi, prepravcami, finančnými a konzultačnými inštitúciami a s konkurenčnými firmami, …

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥