Marketingový mix 7P

  • Produkt (product) – je čokoľvek, čo sa môže ponúknuť na trhu na uspokojenie potrieb. Aby sa mohlo dobre predávať, treba disponovať dobrým produktom, t.j. produktom maximálne prispôsobeným potrebám spotrebiteľov (kvalita, dizajn, značka, balenie).
  • Cena (price) – spotrebitelia sú ochotní zaplatiť, ak sú ceny ponúkaných produktov úmerné spotrebiteľskej hodnote. Príliš vysoké ceny spotrebiteľa odradia (začnú kupovať produkty konkurenčných firiem).
  • Distribúcia (place) – zabezpečuje priestorový aspekt priblíženia výrobku alebo služby k spotrebiteľovi s cieľom zvýšiť príležitosti na nákup (urobiť ich ľahko dostupnými).
  • Marketingová komunikácia (promotion) ako systém oslovovania zákazníkov, prostredníctvom ktorého ich oboznamujeme s produktmi/službami, poukazujeme na ich úžitkové vlastnosti a výhody, vysvetľujeme cesty k ich získaniu a v neposlednej miere posilňujeme dôveru zákazníka po poskytnutí mieste a v akceptovateľnej cene. Niektorí autori rozlišujú osobnú komunikáciu – nátlak vykonávaný obchodným personálom a neosobnú komunikáciu, ktorá zahŕňa reklamu, podporu predaja a vzťahy k verejnosti (public relations).

Snaha o rozšírenie marketingového mixu o ďalšie komponenty:

  • manažment procesu (Process management)
  • personál, ľudské zdroje (Personel)
  • fyzické zariadenie (Physical Facilities, …)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥