5 historických marketingových koncepcií

Výrobná orientácia predpokladá, že spotrebitelia budú uprednostňovať produkty, ktoré sú na trhu k dispozícií a ktoré si môžu dovoliť. Výrobná orientácia sa realizuje v dvoch typoch situácii. Prvý typ sa vyskytuje vtedy, ak dopyt po produkte prevyšuje ponuku. Druhá situácia je charakteristická tým, že výrobné náklady sú príliš vysoké, čo vyžaduje zvýšiť produktivitu, aby sa náklady znížili. Zakladateľ: Henry Ford – presadzoval uplatňovanie a zároveň neustále zdokonaľovanie hromadnej výroby. Hlavný cieľ: nájdenie optimálneho spôsobu výroby, ktoré by viedlo k zvýšeniu objemu produkcie a umožnilo by vyrábať a nadväzne ponúkať zákazníkom výrobky čo najlacnejšie. Hromadná výroba prispieva k znižovaniu nákladov na jednotku produkcie a k rastu zisku Výrobná koncepcia sa koncentruje na zdokonaľovanie technológie výroby, resp. znižovanie ceny výrobkov Podnikatelia sú presvedčení, že zákazníci budú dávať prednosť bežne dostupným a lacným výrobkom.

Výrobková orientácia vychádza z toho, že zákazníci dávajú prednosť výrobkom s vyššou kvalitou, výkonnosťou a lepším vyhotovením i za vyššiu cenu. Podnik zameriava svoje úsilie na nepretržité zdokonaľovanie výrobkov. Zdôrazňuje fyzické aspekty výrobkov pred ich funkciou. Výrobková koncepcia sa zameriava iba na výrobu vysoko kvalitných výrobkov, pričom veľká pozornosť je venovaná zároveň technickému rozvoju.

Nevýhoda: prílišné sústredenie sa na kvalitu a vývoj stále lepších výrobkov a zabúda sa, že tieto výrobky musia sa na trhu aj predať – prestávajú sa vnímať reálne potreby trhu – tzv. marketingová krátkozrakosť.

Predajná koncepcia marketingu – Výrobcovia si v dôsledku neustáleho rastu produkcie a silnejúcej konkurencie začínajú uvedomovať dôležitosť osloviť a zároveň presvedčiť zákazníka, aby sa rozhodol práve pre ich výrobok.

Predajná koncepcia je založená na myšlienke, že zákazník si sám nami vyrobený výrobok nezakúpi, ale že je potrebné získať a presvedčiť ho, že práve náš výrobok je pre neho najvýhodnejší. Veľká pozornosť je venovaná cieľavedomej a efektívnej komunikačnej politike podnikov. Predajná koncepcia = agresívna koncepcia, pretože jej hlavným cieľom je intenzívne pôsobiť na zákazníka

Marketingová koncepcia

Moderná filozofia podnikania povojnového obdobia a uplatňuje sa aj v súčasnosti. Vychádza z presvedčenia, že podnik môže dosiahnuť svoje ciele iba vtedy, ak pozná a rozumie potrebám a prianiam zákazníkov a tieto potreby a priania dokáže uspokojiť účinnejšie a lepšie ako konkurencia

Základné znaky marketingovej koncepcie:

  • trvalá orientácia na zákazníka,
  • sústredenie sa na trh – výskumy trhu,
  • koordinácia podnikových procesov,
  • dlhodobé plánovanie a
  • zásada ziskovosti

Koncepcia sociálneho marketingu sa snaží o to, aby podniky plnili svoje ciele uspokojovaním prianí a potrieb cieľových zákazníkov efektívnejšie ako konkurencia, avšak pri zachovaní blahobytu zákazníka a celej spoločnosti. Výrobcovia a poskytovatelia služieb teda uspokojujú len tie potreby, ktoré nie sú v rozpore so záujmami celospoločenskými.

Vyznačuje sa vysokou spoločenskou zodpovednosťou (ekologická koncepcia, humánna koncepcia), pričom je pri nej venovaná pozornosť trom aspektom: ziskovosti výrobcu, uspokojovaniu potrieb zákazníka a uspokojovaniu celospoločenských záujmov.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥