SWOT analýza

Analýza SWOT kompletizuje a zoraďuje vnútorné silné a slabé stránky podniku, jeho vonkajšie príležitosti a hrozby podľa dôležitosti. Je to ľahko použiteľný nástroj na rýchle spracovanie prehľadu o strategickej situácii podniku. Je východiskom pre formulovanie stratégie, ktorá vznikne ako súlad medzi internými schopnosťami podniku a jeho vonkajším prostredím.

 • S -strenghts – silné stránky (podniku, odvetvia, prostredia…)
 • W -weaknesses – slabé stránky
 • O -opportunities – príležitosti
 • T -threats – hrozby

S – W

 • hodnotenie vplyvu vnútorných aspektov sa uskutočňuje pomocou vyhľadávania silných a slabých stránok podniku
 • („Strengths and Weaknesses Analysis“)
 • Význam a účel analýzy:
  • snaha o zosilnenie silných stránok podniku
  • docielenie eliminácie slabých stránok podniku

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥