Nástroje marketingového komunikačného mixu

Reklama

Reklama je každá platená forma nepersonálnej prezentácie a podpory myšlienok, výrobkov alebo služieb, ktorú vykonáva identifikovateľný zadávateľ. Má mnoho firiem a spôsoby použitia. Jej verejný charakter predpokladá, že tovar, ktorý propaguje, je štandardný a legitímny. Reklama umožňuje opakovať správu a kupujúci ju môže porovnávať so správami od iných konkurentov. Firmy, ktoré využívajú reklamu, vedia, že tým získajú niečo pozitívne pre seba, budujú povedomie a popularitu svojich produktov, značky, a tým aj predpoklady úspešného pôsobenia na trhu. Reklama oslovuje široké publikum geograficky rozptýlených kupujúcich. Okrem pozitív má reklama aj nevýhody. Hoci vie rýchlo osloviť široké publikum, je nepersonálna a nemôže byť taká presvedčivá ako osobný predaj.

Podpora predaja

Podpora predaja je označením pre krátkodobé podnety, ktoré zvýšia nákup alebo predaj produktu alebo služby. Zahŕňa veľmi širokú paletu nástrojov – kupóny, súťaže, prémie, rabaty a iné. Priťahujú pozornosť spotrebiteľa ku kúpe produktu.

Public relations

Public relations znamená vytváranie a pestovanie dobrých vzťahov k verejnosti prostredníctvom priaznivej publicity, organizovaním rôznych podujatí, účasťou na spoločensky prospešných aktivitách so zámerom budovať pozitívny imidž firmy a systematicky zušľachťovať vzťahy k širokému okoliu. PR môžu ovplyvňovať mnoho perspektívnych kupujúcich, ktorí odmietajú reklamu (je to napríklad v obchode, keď firma ponúka svoje produkty na ochutnávku, alebo na lyžiarskom stredisku, kde Redbull dáva ochutnať svoj nápoj).

PR článok vyslovene upozorňujú na nejaký nový produkt, aby tým zaujali zákazníkov. Vždy to tam musí byť označené skratkou PR.

Osobný predaj

Osobný predaj je personálna forma komunikácie s trhom, v ktorej sa vytvára interaktívny vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim v záujme uzavretia skupiny. V porovnaní s reklamou má niekoľko osobitností. Zahŕňa osobnú interakciu a priamu spätnú väzbu, kde jedna strana môže skúmať potrebu druhej a flexibilne prispôsobiť obsah správy. Osobný predaj vytvára aj rôzne druhy vzťahov, od kúpno-predajných vzťahov až po hlboké osobné priateľstvo. Tieto kvality však niečo stoja, a preto je osobný predaj najdrahším spôsobom komunikácie.

Direct marketing

Direct marketing – keď niekomu priamo pošlem nejakú správu alebo podobne. Aj sms je forma direct marketingu.

Podpora predaja

Podpora predaja – to sú rôzne akcie, kupóny a podobne.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥