Marketingová stratégia poisťovne

Charakteristickým rysom úspešnej firmy v konkurenčnom prostredí je vysoká kvalita jej riadenia. Prevedené do prakticky realizovateľnej podoby to znamená osvojiť si a zaviesť spôsob riadenia, založený na riadení výkonnosti od vrcholových manažérov počnúc a „posledným“ zamestnancom končiac. Všetky tieto aspekty vytvárajú identitu spoločnosti – jej kultúru, ktorú spoločnosť uplatňuje tak vo vzťahu k svojim klientom, zamestnancom ako aj finančným konzultantom. Iná cesta nie je, pretože úroveň prístupu našich finančných konzultantov ku svojim klientom vždy odzrkadľuje úroveň spoločnosti ako celku.

V rámci marketingovej stratégie poisťovacej spoločnosti je potrebné sa zamyslieť nad tým, čím sa odlišuje a budeme odlišovať od konkurencie, aby úspešne oslovila čo najviac klientov. Významný marketingový prvok poisťovne by mal byť zahrnutý najmä v:

– spôsobe, akým službu poskytujeme,
– cenovej politike,
– ústretovosti, ktorá dokazuje čo všetko je schopná pre klienta urobiť,
– miere v akej sú poistné služby flexibilné vo vzťahu k individuálnym požiadavkám klientov,
– miere spoľahlivosti v akej je schopná plniť svoje záväzky.

Starostlivosť o klienta, to by nemal byť iba nápis na štíte firmy. Reálna politika starostlivosti o klienta znamenajúca skutočnosť, že klient bude starostlivosť aj reálne pociťovať. Prakticky to znamená, že na požiadavku klienta sa bude reagovať promptne a ústretovo tak, aby sme splnili jeho očakávania, pričom však musíme mať na zreteli aj zabezpečenie požiadaviek ostatných klientov.

Poisťovňa môže mať marketingovú stratégiu, silnú reklamnú podporu, perspektívnu víziu spoločnosti a kvalitné produkty, ale to všetko je málo, pokiaľ nebude mať kompetentných spolupracovníkov – finančných konzultantov, ktorí budú schopní túto kvalitu klientom predať. Preto je neustále zvyšovanie odbornosti finančných konzultantov predpokladom úspešného poskytovania služieb klientom.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥