Základné formy direct marketingu

Základný atribút existencie priameho marketingu je databáza klientov. Poznáme 3 základné formy direct marketingu:

1. priama odozva

Snaha dosiahnuť priame a merateľné reakcie cieľových spotrebiteľov, ktorí sú oslovavaní cez poštu, rozhlas, televíziu, tlač.
Merateľná odozva:
? priama reakcia na inzeráty

Priama odozva zahŕňa:

A) jednoetapové prvky – ja ako záujemca nachádzam všetky priame potrebné informácie od firmy, ktorá propaguje svoj produkt – objednám

B) dvojetapové prvky – zákazník si vyžiada ďalšie informácie alebo katalóg produktov, ozve sa firme, aby k nemu vyslala zástupcu (neobjednáva hneď)

2. priama ponuka – Direct mail

Všetky formy priameho kontaktu so zákazníkom prostredníctvom pošty
Patria sem:
? hromadné zásielky kupónov, výrobov a ďalších ponúk, nábor predplatiteľov rôznych publikácií
1. vysokopecializovaný – len istý segment
2. širokošpecifikovaný – pre všetky domácnosti v danom regióne
Výhoda priamej ponuky:
– možnosť vopred špecifikovať cieľové publikum (objekt pozornosti)

3. databázový marketing

Zahŕňa viac než priamu odozvu
• integrovaný systém. O každom zákazníkov sa vytvára súbor pravidelne dopĺňaných informácií (meno, adresa, informácie o domácnosti, organizácii, údaje o minulých nákupoch, informácie o priebežných kontaktoch so zákazníkom, potenciálnymi zákazníkmi)

Fungovanie databázového marketingu je založené na
• informácie o jedincovi – z nich spracovanie zoznamov
• ciele marketingu
• rozhodnutia o distribúcii ponuky DM
• zameranie DM (dnu alebo von)

DNU – zákazníci sa na firmu obracajú s požiadavkou na ďalšie informácie, na zaslanie propagačných produktov. Spoločnosti vlastnia bezplatné telefónne čísla pre klientov.

VON – posolstvá rozosielané potenciálnym zákazníkom (masovokomunikačné prostr. pošta)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥