Tvorba a riadenie integrovanej marketingovej komunikácie

Moderný marketing vyžaduje niečo viac ako len vyvinutie dobrého výrobku s príťažlivou cenou a jeho sprístupnenie potenciálnym zákazníkom. Firma tiež musí komunikovať so svojimi súčasnými a potenciálnymi zákazníkmi, odberateľmi, sprostredkovateľmi a s verejnosťou.

Mix marketingovej komunikácie ( propagačný mix) sa skladá z 5 hlavných nástrojov komunikácie:
? Inzercia – akákoľvek platená forma neosobnej prezentácie a propagácie myšlienok, tovarov alebo služieb určitým investorom
? Podpora predaja – súbor krátkodobých stimulov, ktorý má povzbudiť zákazníka ku vyskúšaniu výrobku, služby alebo k ich nákupu
? Public relations – súbor programov pre zlepšenie, udržanie alebo ochranu imidžu firmy alebo výrobku
? Osobný predaj – jednanie tvárou v tvár s jedným alebo viacerými potenciálnymi kupcami za účelom prezentácie výrobku, zodpovedania otázok a získania objednávky
? Priamy marketing – využívanie poštových zásielok, telefónu, faxu, emailu a ďalších neosobných prostriedkov kontaktu pre bezprostredné predávanie správ a získanie priamych odpovedí od určitých zákazníkov a prieskum ich názorov.

V nasledujúcej tabuľke je uvedený zoznam bežných komunikačných prostriedkov. Komunikácia firmy však presahuje rámec týchto prostriedkov, pretože aj štýl výrobku a jeho cena, tvar a farba obalu, oblečenie a chovanie personálu sprostredkúvajú kupujúcemu nejakú správu. Komunikačný mix ako súčasť marketingového mixu musí byť zladený tak, aby firma dosiahla predpokladané strategické postavenie.

Bežné prostriedky komunikácie

Inzercia:
Tlačené a vysielané letáky
Nápisy na obaloch
Letáky v balení
Pohyblivé reklamy
Brožúry a letáky
Prospekty a plagáty
Telefónne zoznamy
Opakovanie inzercie
Billboardy
Premietané reklamy
Pútače
Audiovizuálne prostriedky
Symboly a logá
Videokazety

Podpora predaja:
Súťaže, hry, lotérie, stávky
Odmeny a darčeky
Veľtrhy
Predajné výstavy
Prehliadky
Ukážky
Kupóny
Zľavy
Úvery s nízkym úročením
Slávnostné udalosti
Odkúpenie starej verzie pri nákupe novej
Dlhodobé programy
Viazané obchody

Public relations:
Články v tlači
Prejavy
Semináre
Výročné správy
Charitatívne dary
Sponzoring
Publikácie
Styky s miestnymi komunitami
Lobbovanie
Prezentácie v médiách
Firemné časopisy
Slávnostné podujatia

Osobný predaj:
Obchodné ponuky
Obchodné stretnutia
Aktívne programy
Vzorky
Veľtrhy
Predajné výstavy

Priamy marketing:
Katalógy
Poštové zásielky
Telemarketing
Elektronický obchod
Nákup prostred. teletextu
Zasielanie infos faxom
Zasielanie infos emailom
Telefonické rozhovory a odkazy

Komentáre k článku Tvorba a riadenie integrovanej marketingovej komunikácie (1)

  1. Dobrý deň,

    autor články bu sem mal uviesť zdroj odkiaľ „odkopíroval“ prvú vetu. Je zaujímave, že presne túto istú vetu som citoval v mojej diplomovej práci zo zdroja Kotler, P., & Armstrong, G. (2006). Principles of Marketing (11 ed.). New Jersey: Pearson Education. strana 427 🙂

    pekný deň prajem

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥