Analýza marketingového prostredia

Základné kroky analýzy marketingového prostredia.

Trend: charakteristický smer alebo postupnosť vývoja udalostí, ktorý sa vyznačuje dlhodobou tendenciou;

10 megatrendov 90. rokov:
1) rozvoj celosvetovej ekonomiky,
2) renesancia humanitných odborov,
3) vznik nových trhových ekonomík,
4) celosvetový životný štýl sprevádzaný kultúrnym vlastníctvom,
5) privatizácia v oblasti sociálnej starostlivosti,
6) ekonomický rozvoj v tichomorskej oblasti,
7) ženy vo vedúcich postaveniach,
8) epocha biológie,
9) ohrozenie náboženstva,
10) rastúci význam jednotlivca;

Hlavné sily makroprostredia:
– značné zrýchlenie medzinárodnej prepravy
– rastúca erózia medzinárodnej dominancia a konkurenčného postavenia USA
– vznik obchodných združení (EÚ, NAFTA)
– rast zadĺženosti krajín
– rastúci objem barterových obchodov
– prechod socialistických krajín na trhové hospodárstvo
– rýchle šírenie celosvetových životných štýlov
– otváranie nových trhov (Čína, India)
– rastúce regionálne napätie a konflikty

Demografické prostredie:
– rast svetovej populácie
– populačný vekový mix
– etnické trhy
– vzdelanostné skupiny
– typy domácností-
– geografické presuny populácie-,
– presun od hromadných trhov k mikrotrhom

Ekonomické prostredie
– úroveň a štruktúra príjmov
4 typy priemyselných štruktúr:
– existenčné ekonomiky
– ekonomiky zamerané na ťažbu a export surovín
– rozvojové ekonomiky
– priemyselné ekonomiky
– úspory, dlhy a dostupnosť úverov,

Prírodné prostredie:
– nedostatok surovín
– zvýšené N na energiu
– zvýšený stupeň znečistenia
– mení sa úloha vlády pri ochrane životného prostredia

Technologické prostredie:
– zrýchľuje sa tempo technologických zmien
– neobmedzené príležitosti pre inovácie
– zmena vo výdajoch na výskum a vývoj,
– rastie regulácia technologických zmien,

Politické a legislatívne prostredie:
-legislatívne opatrenia ovplyvňujúce podnikanie
sledujú sa tu 3 ciele:
ochrana firmy pred nekalou konkurenciou
ochrana spotrebiteľa pred nekalými firmami,
ochrana spoločnosti pred nekalým obchodným chovaním,
-rast špeciálnych záujmových skupín- spotrebiteľské hnutia;

Sociálne a kultúrne prostredie:
– vzťah ľudí k sebe samým,
– vzťah ľudí k iným,
– postoj ľudí k organizáciám,
– názory ľudí na spoločnosť,
– postoj ľudí k prírode, -názory ľudí na vesmír,
– základné kultúrne hodnoty s vysokou stálosťou,
– existencia subkultúr,

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥