Okolie podniku

Okolie podniku

 • prvky, ktoré na podnik pôsobia, ovplyvňujú ho a na ktoré podnik spätne pôsobí

Marketingové prostredie – nekontrolovateľné faktory, ktoré obklopujú podnik

 • Mikroprostredie – súbor faktorov, ktoré majú vplyv na schopnosť podniku uspokojovať potreby zákazníkov
 1. interné mikroprostredie – výskumno – vývojová základňa podniku, prostredníctvom ktorej podnik dokáže pružne reagovať na nové požiadavky zákazníkov.
 2. externé mikroprostredie – dodávatelia, marketingoví sprostredkovatelia, zákazníci, konkurencia a verejnosť
 • Makroprostredie – pôsobenie 6 základných faktorov: demografické, ekonomické, prírodné, technologické, politické a kultúrne prostredie

Prvky okolia podniku
Demografické prostredie – tvoria demografické trendy, ku ktorým patria: zmeny vekovej štruktúry obyvateľstva, počtu členov v rodine , zmeny vo vzdelanostnej štruktúre, v pracovnom postavení, v rozložení populácie
Ekonomické prostredie – vytvára kúpna sila spoločnosti a štruktúra jej výdavkov, pričom kúpnu silu ovplyvňujú najmä reálne príjmy, inflácia a daňové nikudie, prírodné prostredie, technologické prostredie, politické a kultúrne zaťaženie.
Prírodné prostredie – reprezentujú prírodné zdroje ktorými spoločnosť disponuje. (Tento faktor je ovplyvnený trendmi: nedostatok prírodných surovín, vody, znečistenie prírodných zdrojov škodlivinami, rastom energetických nákladov).
Technologické prostredie – ovplyvňuje postavenie podniku. Vytvárajú ho sily, ktoré pôsobia na vznik nových technológii, nových trhových príležitostí, nových produktov.
Politické prostredie – vytvárajú ho zákony vládnych orgánov, ktorými sa upravujú podnikateľské aktivity, konkurenčné prostredie podnikov, ochrana spotrebiteľa, ekologické správanie sa podnikov.
Kultúrne prostredie – prvok okolia podniku, ktorý sa historicky vyvíjal a ovplyvnil základné hodnoty spoločnosti, záľuby a postoje jej členov.
 
Súčasťou okolia podniku sú aj väzby medzi podnikom a jednotlivými prvkami.

 1. Vertikálne väzby majú charakter mocenských vzťahov, sú to najčastejšie vzťahy medzi ekonomickým centrom štátu a obce, a podnikmi; vzťahy podnikateľských subjektov, združených v určitej forme združenia.
 2. Horizontálne väzby majú charakter trhových vzťahov medzi podnikmi a sú ovplyvnené najmä postavením podniku v podmienkach dokonalej, alebo nedokonalej konkurencie.

 
Vertikálne väzby podniku
Ekonomické funkcie štátu spočívajú v podpore:
Efektívnosti – prejavuje sa prostredníctvom trhového zlyhania, ktoré často zapríčiní nedokonalá konkurencia
Spravodlivosti – je vyvolaná potrebou prerozdeliť dôchodky v spoločnosti medzi jej členov
Ekonomickej stability – kontrolovanie výkyvov hospodárskeho cyklu a čelenie im.
Funkcie vlády a obce vo vzťahu k podnikateľským subjektom sa realizujú prostredníctvom hospodárskej politiky. Hospodárska politika štátu pozostáva z parciálnych politík, ktoré majú úlohu makroregulátorov:

 • Fiškálna politika  – realizuje sa prostredníctvom rozpočtov, daní, dotácií a ciel.
 • Protiinflačná politika – orientovaná na zabránenie znehodnocovania a zabezpečenie konvertibility meny a rovnovážneho hospodárskeho vývoja. Jej významným nástrojom je správna fiškálna a úverová politika.
 • Štruktúrna politika – predstavuje podporu alebo brzdenie rozvoja podnikania v konkrétnych odvetviach a podnikateľských odboroch.
 • Vedecko – technická politika – zameraná na rozvoj vedy, výskumu a technického rozvoja. Realizuje sa najmä fiškálnou politikou, pričom finančné prostriedky na vedu a výskum sa získavajú konkurenčným spôsobom vo forme grantov.
 • Protimonopolná politika – orientovaná na podporu hospodárskej súťaže, proti zneužívaniu monopolného a dominantného postavenia podnikateľských subjektov na trhu.
 • Ekologická politika – jej úlohou je odstraňovanie, ako aj všestranná prevencia poškodzovania životného prostredia.
 • Politika zamestnanosti a sociálna politika – zameriavajú sa na udržanie a zvyšovanie životnej úrovne obyvateľstva, zachovanie a zvyšovanie počtu pracovných miest , podporu vzniku nových pracovných miest, rast miezd.
 • Zahranično – obchodná politika – dlhodobo sleduje liberalizáciu zahraničného obchodu. Krátkodobo sa orientuje proexportne (zároveň protimportne), alebo opačne. Využíva nástroje: clá, ceny, dotácie k cenám, úroky.

 
Makroregulátormi, ktoré vytvárajú obsah hospodárskej politiky vlády a obce, sa realizujú najmä funkcie podpory efetívnosti a stability.
Funkcia spravodlivosti sa realizuje prostredníctvom súboru právnych noriem, ktoré stanovujú pravidlá a hranice podnikania.
K rozhodujúcim zákonom pre realizáciu funkcie spravodlivosti v podnikaní patria následovné zákony: Obchodný zákonník, zákon o živnostenskom podnikaní, daňové zákony a ďalšie právne normy.
 
Horizontálne väzby podniku
Majú podobu:

 • obchodné záväzkové vzťahy,
 • medzi konkurenčnými podnikmi – prestížne súťaživé vzťahy (konkurenčné väzby).
 • Obchodné záväzkové vzťahy
 • vznikajú na základe zmlúv
 • základnou charakteristickou črtou je zmluvná voľnosť strán
 • Konkurenčné väzby

Konkurenčná schopnosť podniku je výsledkom úrovne jeho podnikateľskej aktivity.
Konkurenčné vzťahy:

 • v trhovej ekonomike pôsobia motivačne,
 • vytvára ich najmä dokonalá konkurencia,
 • podpora súťaživosti – protimonopolný úrad.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥