Marketing blízkej budúcnosti a jeho perspektívy

Marketingová koncepcia je podnikateľskou filozofiou, ktorá vznikla s cieľom súťažiť s predchádzajúcimi koncepciami. Predstavuje názor, že kľúč k dosahovaniu cieľov organizácie spočíva v schopnosti byť efektívnejší v určovaní potrieb a želaní cieľových trhov a v ich uspokojovaní než konkurencia. V nedávnej dobe vznikol názor, že marketingová koncepcia nie je najvhodnejšou filozofiou, ak existuje znečistené ŽP, nedostatok prírodných zdrojov, prudký populačný rast, hlad, chudoba a zanedbávanie sociálnych služieb. V tomto smere sa objavuje humanistický alebo ekologický marketing, Kotler odporúča názov sociálna marketingová koncepcia.

Sociálna marketingová koncepcia zastáva názor, že úlohou organizácie je určovať potreby, želania a záujmy cieľových trhov a poskytovať žiadúce uspokojenie potrieb účinnejšie a efektívnejšie než konkurenti, spôsobom ktorý zachováva alebo zvyšuje blahobyt spotrebiteľa a spoločnosti. Spoločnosti, ktoré uplatňujú sociálne a etické hľadiská praktikujú formu sociálneho marketingu, ktorá sa nazýva príčinne-vzťahový marketing. Pringle a Thompson ho definujú ako: aktivity, pri ktorých spoločnosť svojím image, produktami alebo službami určenými pre trh buduje vzájomné vzťahy alebo partnerstvá pre vzájomný úžitok.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥